Facebook Outlet Meblowy
Zamknij

Logo

Już wychodzisz?

Pozostaw swój adres mailowy i odbierz prezent

Prezent na zakupy powyżej 399zł

Gwarancja i reklamacje

Gwarancja

Klienci Sklepu Internetowego przyjmują do wiadomości, że towary oferowane w Sklepie Internetowym częściowo pochodzą ze zwrotów ekspozycyjnych dostawców i w związku z powyższym mogą posiadać wady. Opis tych wad znajduje się na stronie Sklepu Internetowego w opisie oferowanego produktu oraz w dokumentacji zdjęciowej.

Na produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest rękojmia na zasadach obowiązujących w przepisach powszechnych, mając na uwadze uszkodzenia i wady produktów, o których Klienci Sklepu Internetowego poinformowani przed zawarciem umowy sprzedaży. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na towary fabrycznie nowe na warunkach określonych przez producenta towaru w karcie gwarancyjnej.

 

Reklamacja

1. Sklep Internetowy przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad, za wyjątkiem produktów stanowiących zwroty ekspozycyjne, towary nie nowe fabrycznie, które mogą posiadać wady. Takie wady są wyraźnie wskazane w opisie produktu oraz na jego zdjęciach.

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep Internetowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

3. Klient może złożyć reklamację na podstawię rękojmi, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową, w szczególności jeżeli produkt:

   a) nie ma właściwości, które tego rodzaju towar powinien mieć,

   b) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sklep Internetowy,

   c) nie nadaje się do celu, o którym Klient informował Sklep Internetowy przy zawarciu umowy, a Sklep Internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,

   d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

5. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sklepowi Internetowemu reklamację z tytułu rękojmi i wybrać jedno z czterech żądań: wymiany produktu na nowy, naprawy produktu, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna. Wybór żądania należy do Klienta.

6. Jeżeli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sklep Internetowy może odmówić spełnienia tego żądania jedynie, jeżeli żądanie Klienta byłoby niemożliwe do zrealizowania przez Sklep Internetowy albo w przypadku żądania naprawy – wymagałoby nadmiernych kosztów. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Sklep Internetowy może zaproponować inne rozwiązanie. Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, np. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania produktu.

9. W czasie roku od momentu wydania produktu obowiązuje domniemanie, iż wada lub jej przyczyna istniały już w momencie sprzedaży.

10. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Zalecane jest złożenie jej w formie pisemnej, opisując wadę i wskazując żądanie z określonych w ust. 4. Pismo zawierające reklamację można wysłać listem poleconym na adres: KLER S.A., ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień lub na adres poczty mailowej: info@outletmeblowy.pl

11. Jeżeli przedmiotem żądania Klienta jest naprawa towaru, wymiana towaru na nowy lub obniżenie ceny towaru, Sklep Internetowy zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu, uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12. Koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem reklamowego towaru zostaną zwrócone przez Sklep Internetowy.

13. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Lista tych podmiotów dostępna jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Klient ma także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.