Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

 

 

I. Postanowienia wstępne

 

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego outletmeblowy.pl. Przy czym, pojęcie Kupującego oznacza w zależności od kontekstu Kupującego lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

 

§ 2

Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

 

II. Dane osobowe

 

§ 3

 1. Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Sprzedawca informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Sprzedawcy, zajmujące się bezpieczeństwem Sklepu, upoważnione organy i urzędy wykonujące władzę publiczną, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcy narzędzi analitycznych, spółki prowadzące portale społecznościowe, których danymi do logowania Kupujący rejestruje się w Sklepie, dostawcy narzędzi do automatyzacji marketingu, operatorzy płatności dostępnych w Sklepie, kurierzy i poczta oferujący dostawę towaru zakupionego w ramach Sklepu.
 4. W celu wykonania umów zawieranych z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

1) świadczącym usługi:

a. pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Kupującemu towary zakupione w Sklepie: 

- DHL Express (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 47237, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, NIP 5270022391, REGON 012005407, kapitał zakładowy 21.892.500 zł

Trans-Kom Dariusz Czubak z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Klasztorna 7b/10, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 21258, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. NIP PL6222480481

 

b. hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy:

- DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem: ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000395171, o kapitale zakładowym – 2 811 500,00 zł (w całości wpłacony)

c. operatorom płatności:

- PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

 

§5

 1. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kupujący ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Kupującego.

 

§ 6

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Kupującego w formularzu kontaktowym, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Kupującego Sprzedawcy w trakcie kontaktu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy, jego usług oraz Sklepu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Sprzedawcy, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Kupującego oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy, jak również analizowanie czy Kupujący zapoznaje się z newsletterem, jakimi treściami interesuje się najbardziej oraz dopasowywanie na tej podstawie treści newslettera do zainteresowań danego Kupującego.
 3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca może ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych lub wydarzeniach kulturalnych, którym Sprzedawca patronuje, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Sprzedawca na podstawie osobnej i dobrowolnej zgody może wykonywać do Kupującego połączenia głosowe w celu przekazywania w ich trakcie informacji marketingowych. W przypadku wyrażenia takiej zgody lub takich zgód podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody lub zgód, to może je następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

 

§ 7

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Kupującego. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Kupującego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub na wykonywanie połączeń głosowych w celach marketingowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Kupującego z Sprzedawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Kupującego i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość tzw. prawa zwrotu, będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania wynikających z niego obowiązków, co odpowiada długości czasu przedawnienia roszczeń.

 

§ 8

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§ 9

Kupujący nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

 

§ 10

Sprzedawca może rejestrować adres IP Kupującego, pod którym będzie on korzystać ze Sklepu.

 

 

III. Pliki cookies

 

§ 11

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytywane przez Sprzedawcę.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Kupującego;
  5. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
  6. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Kupującemu reklam dotyczących Sklepu i Sprzedawca na innych stronach internetowych.
 3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

 

§ 12

 1. Sprzedawca informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.
 2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 13

Sprzedawca informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

§ 14

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

 

§ 15

Sprzedawca stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Kupującego na stronie internetowej Sklepu i nagrywanie pojedynczych sesji Kupującego w celu analizowania zachowań Kupującego w Sklepie i tworzenia mapy zachowań, co pozwala na poznanie sposobu korzystania ze Sklepu przez Kupujących, identyfikowanie problemów z użytkowaniem Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium