/skins/user/rwd_shoper_35/
Regulamin sklepu

Data publikacji 28.12.2022

 

Regulamin sklepu internetowego outletmeblowy.pl

 

I. Definicje

§1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego outletmeblowy.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. „Sprzedawca” – Kler S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 51 668 360,00 zł wpłacony w całości; NIP: 575-00-07-865; REGON: 150854711; e-mail: info@outletmeblowy.pl; tel. +48 34 35 29 100,
 2. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.outletmeblowy.pl oraz jej podstronach;
 3. „Kupujący” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 4. „Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
 6. „Produkty z salonów” – jedna z kategorii towarów dostępnych w sklepie, obejmująca towary dostępne na ekspozycjach w salonach stacjonarnych.
 7. "PB jednoosobowy" - osobę fizyczną zwierającą w ramach Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

 

IIPostanowienia ogólne

§2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do przechowalni, rezerwowania tych towarów oraz stworzenia swego Konta.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że towary dostępne w Sklepie mogą nie być fabrycznie nowe, być końcówkami serii produkcyjnych, zwrotami ekspozycyjnymi. Ewentualne wady towarów będą wskazywane w ich opisie lub na zdjęciach zamieszczonych przy towarze, którego dotyczą.

 §3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 §4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 §5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 §6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach § 15 - 20 Polityki Prywatności.

 

III. Założenie Konta

§7

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Zaloguj się” albo „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim e-mail i hasło.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
 4. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 5. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 14 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 §8

Sprzedawca zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 §9

Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień oraz podglądu statusu realizacji zamówień.

 

IV. Złożenie zamówienia

§10

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 §11

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Kup teraz”.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych. Jeżeli Kupujący posiada kod rabatowy lub prezentowy, może go wprowadzić w odpowiednim polu formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Płacę”. 
 3. Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może zawrzeć umowę sprzedaży bez tworzenia Konta. W takiej sytuacji Kupujący musi na tym etapie podać dane wskazane w formularzu. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
 4. Następnie wyświetli się podsumowanie zamówienia. Kupujący będzie mógł wybrać na tym etapie formę dostawy oraz sposób płatności, a także podać kod podarunkowy. W rubryce „Do zapłaty” wyświetlona będzie łączną kwotę do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności: „PayU”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności „Płatność ratalna”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę Santander Bank Polska S.A (dalej: Bank), na której będzie mógł wypełnić i złożyć elektronicznie wniosek o udzielenie kredytu (dalej: „Wniosek kredytowy”). W przypadku wyboru sposobu płatności „Płatność ratalna”, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego o której mowa w ust. 5 powyżej dopiero, gdy Sprzedawca uzyska z Banku potwierdzenie o złożeniu przez Kupującego Wniosku kredytowego.
 8. Zasady składania i rozpatrywania Wniosku kredytowego, jak również zasady udzielania kredytu, w tym okres trwania umowy kredytu, oprocentowanie, całkowity koszt kredytu oraz zasady spłaty kredytu, zostały uregulowane w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Banku oraz w umowie zawieranej z Bankiem przez Kupującego. 
 9. W Sklepie możliwe jest również składanie zamówienia drogą telefoniczną. Po jego złożeniu Sprzedawca przesyła do Kupującego e-mailem podsumowanie zamówienia oraz Regulamin. E-mail ten stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów w niej wskazanych. Oferta ta wiąże Sprzedawcę przez 48 godzin. Kupujący może następnie wysłać wiadomość e-mail do Sprzedawcy, w której przyjmie powyższą ofertę Sprzedawcy. W takiej sytuacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 10. Ze względów technicznych nie ma możliwości łączenia w jednym zamówieniu Produktów z salonów i towarów innych kategorii. Kupujący, który chciałby zawrzeć umowę sprzedaży w przedmiocie Produktów z salonów i towarów innych kategorii powinien złożyć dwa odrębne zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1-6 niniejszego paragrafu. Możliwe jest łączenie kilku Produktów z salonów w jednym zamówieniu. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego Produkty z salonów i towary innych kategorii telefonicznie, Kupujący otrzyma dwa maile z ofertą zawarcia umowy sprzedaży, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

 §12

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze, płatność ratalna oraz PayU (e-przelew lub karta kredytowa). Formami dostawy są spedycja krajowa w dostępnych wariantach w zależności od wybranego asortymentu oraz odbiór osobisty.
 2. Z wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący wybrał formę płatności „Płatność ratalna”, Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
 3. Kupujący, który jako formę płatności wybiera „Płatność ratalną”, zobowiązany jest do złożenia na stronie internetowej Banku Wniosku kredytowego według formularza, o którym mowa w § 11 ust. 8 Regulaminu. Po otrzymaniu Wniosku kredytowego Bank dokona jego rozpoznania i poinformuje Kupującego o decyzji kredytowej. W przypadku decyzji pozytywnej, Kupujący powinien podjąć wskazane przez Bank działania, które doprowadzą do zawarcia umowy kredytu. W przypadku decyzji odmownej Banku, Kupujący może nabyć wybrane produkty w Sklepie wyłącznie po wybraniu innej metody płatności. W razie niewybrania innej metody płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego negatywnej decyzji kredytowej, zawarta umowa sprzedaży produktów wygasa.
 4. Płatność ratalna dostępna jest wyłącznie dla Konsumentów. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z tego sposobu płatności wyłącznie, jeżeli dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
 5. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Koszty związane z dostawą towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy pokryje Sprzedawca. Wówczas pierwsza dostawa jest darmowa. Jeżeli natomiast dane zamówienie nie zostanie przez Kupującego odebrane i poprosi on o kolejną dostawę wówczas jest ona płatna, a informacja o jej kosztach jest wskazana przy informacji o kosztach dostawy zamieszczonej w koszyku.
 7. Czas dostawy towaru zależy od jego dostępności wskazanej na karcie produktu i może wynosić od 24 godzin do 56 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca zwraca uwagę, że kierowcy realizujący dostawę nie wnoszą towarów do domu lub mieszkania Kupującego, chyba że kupujący wybrał dostępną opcję dostawy z wniesieniem lub z wniesieniem i montażem.

 

 §13

 1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 2. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 V. Zwroty i reklamacje

 §14

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub PB jednoosobowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku, gdy wybranym przez Kupującego sposobem płatności jest „Płatność ratalna”, odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą jest skuteczne również wobec umowy kredytu zawartej z Bankiem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia:
  1. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta bądź PB jednoosobowego lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone w innymi rzeczami.

 §15

 1. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: info@outletmeblowy.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta

 §16

Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 §17

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres info@outletmeblowy.pl .

 

VII. Zmiany regulaminu

 §18

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
  2. zmian sposobów dostawy lub płatności,
  3. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 17 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

 

VIII. Postanowienia niedotyczące Konsumentów oraz PB jednoosobowych

 §19

Postanowienia części VIII Regulaminu dotyczą jedynie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 43Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”. Nie dotyczą one Konsumentów oraz PB jednoosobowych.

 §20

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 §21

Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

 §22

 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 2. Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 §23

Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych. Przy czym, odpowiedzialność Sprzedawcy za utracone przez Przedsiębiorcę korzyści jest wyłączona w całości.

 §24

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Sprzedawcy.

 

§25

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.

 

X. Postanowienia końcowe

§26

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 §27

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 §28

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://www.outletmeblowy.pl/regulamin-sklepu.

 

 

Pobierz aktualny regulamin w pdf

Wzór odstąpienia od umowy

Dotychczasowy regulamin obowiązujący do 27.11.2022 pobierz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium